Lottemart

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án: Lottemart

Chũ đầu tư:

Địa chỉ: Phan Thiết

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống vách ngăn vệ sinh, đá nhân tạo solid surface, quầy kệ...

Thời gian: tháng 11 năm 2013 vách vệ sinh,

Thời gian : tháng 08 năm 2015 đá nhân tạo solid surface

Hình ảnh dự án: